Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thành Nhất

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tiếng Anh 7 sach moi REVIEW No.2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Thị Kim Oanh
  Ngày gửi: 19h:45' 24-02-2020
  Dung lượng: 8.7 KB
  Số lượt tải: 442
  Số lượt thích: 2 người (Lê Khánh Huyền, Phan thị ngọc anh)

  PHÒNG GD & ĐT TP BUÔN MA THUỘT REVIEW ENGLISH 7 UNIT 7, 8
  Thanh Nhat school 2019-2020
  ………………………………………………

  I. Choose A, B, C or D:
  1 . Because my school is close to my house, I go to school on………. .
  A. foot B. bike C. car D. bus
  2. I often go to work late because of ………….. .
  A. berry jam B. traffic jam C. jam pot D. cherry jam
  3. How …… is it from here to the nearest supermarkwt? – It’s about 500meters.
  A. long B. far C. difficult D. nice
  4. My English teacher, Mr. Nam, often drives his car……. On the way to school.
  A. careful B. caring C. carefully D. careless
  5. It’s about three kilometers from my house …. The hospital.
  A. with B. on C. in D. to
  6. We must obey traffic rules…….. our safe.
  A. to B. for C. on D. into
  7. Who does your sister go to school……..?
  A. for B. on C. with D. at
  8. When I was at primary school. My father………to school everyday.
  A. takes B. is taking C. used to take D. is used to taking
  9. There ……. a stadium in the town but now there isn’t.
  A. use to be B. was used to C. is used to D. used to be
  10. She didn’t use to…… in the fatory.
  A. work B. woking C. to work D. worked
  11. Did you ……… to the cinema when you lived in London?
  A. used to go B. were used to go C. use to go D. were used to going
  12. I ……… stay up late watching TV last year but now I don’t.
  A. be used to B. used to C. get used to D. be used for
  II. Find mistake in sentence and correct it.
  1. Use roads careful and we may be able to use them for a long time.
  A B C D ………………………….
  2. I saw some cars stop by the police.
  A B C D ………………………….
  3. I had my bicycle repair yesterday.
  A B C D ………………………….
  4. I wish you had passed your driver test.
  A B C D …………………………..
  5. The car was too expensive for him buying.
  A B C D ……………………….
  III. Rewrite the sentences using : used to or didn’t use to.
  1. My father gave up smoking three years ago.
  - My father………………………………………………………………………………………
  2. We often went to school by bike when we were young.
  - We ……………………………………………………………………………………………….
  3. I nolonger eat ice cream.
  - I ………………………………………………………………………………………………….
  4. Hoa was my best friend, but we aren’t friend any longer.
  - Hoa ……………………………………………………………………………………………….
  5. I quite like drinking coffee in the morning, although I wasn’t keen on it when I was younger.
  - I …………………………………………………………………………………………………..
  6. My sister grew roses but she doesn’t any more.
  - My sister …………………………………………………………………………………………..
  7. We seem to have lost interest in our project.
  - We …………………………………………………………………………………………………
  8. I didn’t used to enjoy travelling by train.
  - I …………………………………………………………………………………………………….
  9. He went to the church when he was a child.
  - He ………………………………………………………………………………………………….
  10. I prefer listening Rock music now, although when I was young I didn’t like it.
  - I ……………………………………………………………………………………………………
  IV. Make questions for the underlined parts in the following sentences.
  1. He left for Hue yesterday.
  - …………………………………………………………………………………………………….
  2. It takes me 20 minutes to ride to school.
  - …………………………………………………………………………………………………….
  3. She goes to school six days a week.
  - …………………………………………………………………………………………………….
  4. They spent their holiday in Nha Trang last summer.
  - …………………………………………………………………………………………………….
  5. I listen to music because it helps me relax.
  - …………………………………………………………………………………………………….
  6. They often visit their grandparents at weekends.
  - …………………………………………………………………………………………………….
  7. Phong studies English because it is an international langguage.
  - …………………………………………………………………………………………………….
  8. Lan goes to school with her classmates.
  - …………………………………………………………………………………………………….
  9. I often read books whenever I have free time.
  - …………………………………………………………………………………………………….
  10. Nam
  No_avatarf

  Cô ơi mình photo ra xobg r làn vô đó luon đc k cô 

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓